::

โครงการวิจัยการพัฒนาครู ให้ข้อเสนอแนะกับคณะอาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับทุน

วันที่: 26/11/55
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  • ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล หัวหน้าชุดโครงการวิจัยการพัฒนาครูของครู สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะอาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหัวข้อวิจัยเรื่อง "กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 มหาวิทลัยราชภัฏสวนดุสิต...(adin:เรวดี พลเยี่ยม)