::

สำนักงานประสานงานโครงการ รมป.จัดโครงการ สนุก เต้น เล่น ดนตรี

วันที่: 01/04/56
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
    ภาพที่16 ภาพที่17
  • เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2556 สำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้จัดโครงการ “สนุก เต้น เล่น ดนตรี” ให้กับคณะบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้าใจเด็กด้วย แนวคิดการใช้สุนทรียะเพื่อพัฒนาปัญญา โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านงานศิลปะและดนตรี สู่การพัฒนาเด็กจนเกิดปัญญา เพราะสุนทรียะไม่ได้หมายถึงรูปแบบการสอนศิลปะ แต่เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการคิดริเริ่มใหม่ๆจากการได้เห็น การได้ยิน ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว รวมไปถึงการเอาใจใส่ ต่อการสะท้อนและสื่อความคิดไปสู่การสร้าง ความหมายและการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมทั้งนำทีมคณะครูจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็น โรงเรียนต้นแบบที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม กระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมหลากหลายผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคนิคจาก คุณครูโสธิยา ม่วงจาบ คุณครูสุชาดา จิตกล้า คุณครูดุจเดือน จิรานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี อาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือ รมป. เป็นผู้ควบคุมโครงการจัดอบรม ณ.ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม. ...(admin:เรวดี พลเยี่ยม)