::

สวนดุสิตโพล ประชุม ครั้งที่ 4/2556

วันที่: 17/06/56
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
    ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
    ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  • รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2556 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง โครงสร้างสวนดุสิตโพล , การบริหารงานบุคคลสวนดุสิตโพล , สวนดุสิตโพล กับ มสด. ณ ห้องประชุม ตึกสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ภาพ/ข่าว สรรค์วเรศ)