::

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่: 08/08/56
  • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
    ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยคณะนักศึกษาและครู จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานโฮมเบเกอรี่ เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และเปิดโลกทัศน์ในด้านการประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ณ โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (ภาพ/ข่าว สรรค์วเรศ)