พิมพ์รายการนี้ sdu logo

มสด. โครงการความร่วมมือ ศูนย์ปราจีนบุรี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

วันที่จัดกิจกรรม 27-29/11/52
ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10 ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15 ภาพที่16

นักศึกษาโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1,3,5 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ต่างๆมากมายทั้ง การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นแบบ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th