พิมพ์รายการนี้ sdu logo

นักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่จัดกิจกรรม 25/12/52
ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 นักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์บุญฤทธิ์ ชมสุทธา และอาจารย์ธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่ายให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้สอบถาม และมีโอกาสเรียนรู้ระบบงานจริง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการเรียน


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th