พิมพ์รายการนี้ sdu logo

ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง และคณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่จัดกิจกรรม 10/03/54
ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10

ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านขวัญชัย วงศ์นิติกร เพื่อแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับนำเสนอโครงการพัฒนาทุนมนุษย์และโครงการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th