พิมพ์รายการนี้ sdu logo

กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จัดการแสดงนาฏศิลป์ ชุด “ชุมนุมเผ่าไทย”

วันที่จัดกิจกรรม 22/08/55
ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8

กลุ่มวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงนาฏศิลป์ ชุด “ชุมนุมเผ่าไทย”ในพิธีเปิดงาน “The 2012 International Conference Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th