พิมพ์รายการนี้ sdu logo

โครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน”

วันที่จัดกิจกรรม 14/02/56
ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10 ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15 ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20 ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณอาคารเยาวภา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาพ/ข่าว : พศิน )


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th