9198 ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2556 สาระสำคัญการประชุมประกอบด้วย การเชิญตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนร้านค้า เข้าร่วมแก้ปัญหาในการบริหารจัดการหอพัก การบริการจำหน่ายสินค้าของร้านค้า ผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ ผลการดำเนินงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และการดำเนินงานของสาขาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)