รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ( พ.ศ. 2556-2559 ) ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )