อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย สอนรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ จัดโครงการอบรมทักษะทางดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก คุณฐานันดร ชูประกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสำหรับเด็กและเด็กพิเศษ เจ้าของสถาบันดนตรีพาเพลิน เป็นวิทยากรในการอบรม โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องอาคารเรียนรวม 2 อาคารสวนแก้ว 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)