ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 9(17)/2556 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง)นโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2556 , การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย , การพิจารณษเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 สิงหาตม 2556 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)