สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Philippine Association of Academic and Research Librarians ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในระบบห้องสมุด ระบบฐานข้อมูลต่างๆ โดยมี นางสาวพัชรพร มาปู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สันทะนีย์ ยะสาวรรณ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ และ นางสาวสุกัญญา ทับเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ e-Learning ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)