หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมคณาจารย์ มีวาระสำคัญดังนี้ การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 งานสานสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม Conference 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )