ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …., การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน, การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556 ฯลฯ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพ: วรนนท์ ดีผดุง/ข่าว: อลิศ กาญจนกุล)