ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แบบมีส่วนร่วม “ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ วิทยากรรับเชิญ จากบริษัทอรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน บรรยายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน