หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ จัดกิจกรรมคลินิกวิทยานิพนธ์/รายงานการค้นคว้าอิสระเพื่อให้คำปรึกษา และเป็นแนวทางนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และปรับปรุงรายละเอียดในการจัดทำวิทยานิพนธ์/รายงานการค้นคว้าอิสระสำหรับรุ่นที่ 1-3 และกิจกรรมรดน้ำอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีสืบไป นำโดย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ ผศ.ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์ ดร.รรินทร วสุนันต์ ดร.พรรณประวีร์ ยอดวิเศษ และ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)