ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารไทย เพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวรายงาน โดยมีคุณดำรง พุฒตาล ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพด้านการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก และ คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ นักวิจัยข้อมูลอาวุโส สถาบันอาหาร บรรยาย เรื่อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ การส่งออกอาหารสู่ตลาดฮาลาลในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รุงเทพฯ วันที่ 28 เมษายน 2557 (ภาพ/ข่าว:พศิน)