ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง หัวหน้าคณะวิจัย เป็นประธานกล่าวเกิดการนำเสนอผลการศึกษา การเสวนา และการแสดงความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 เมษายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )