ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมประชุมปรึกษาหารือ รศ. ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ประธานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ (KM) และนางสาวสุวิมล แมตสอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย การจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ จากการระดมความคิดและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 เมษายน 2557 (ภาพ/ข่าว:พศิน)