Open Web Application Security Project (Thailand) ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมและสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา Web Application ให้ปลอดภัยได้อย่างไร” ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรางน้ำ โดยมีบุคคลทั้งภายนอกและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยทุกวันศุกร์สิ้นเดือน (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)