ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 20 กันยายน 2557 โดยการอบรมวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธิดา จงก้องเกียรติ บรรยายหัวข้อ “การท่องเที่ยวและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล”คุณเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล บรรยายหัวข้อ “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วไป” และ ดร.นรินทร์ แจ่มจำรัส บรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาการบริการและมนุษย์สัมพันธ์”ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)