รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2556 มีวาระสำคัญเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ณ ห้องประชุมมาลากุล ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 30 เมษายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )