ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 7/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานการตรวจสอบภายในโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนเมษายน 2557, รายงานงบการเงินสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556, รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำนักกิจการพิเศษ ปีการศึกษา 2556, คู่มือประกันคุณภาพสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ฯลฯณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)