ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 18(19)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ตารางเปรียบเทียบการประกันคุณภาพและการประเมิน 1) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ…., 2) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงาน พ.ศ…., 3) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ….ฯลฯ ณ ห้องประชุม VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)