นายวรเวชช์ อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น.(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)