นางสาววิณาภรณ์ ธูปแพ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1.อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ 2.อาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์ 3.นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน 4.นางสาวดลนภา รามุข 5.นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วสง่า และ 6.นางสาวภาสินี ศรีสุนทรพินิต ทั้งนี้ นายวรเวชช์ อ่อนน้อม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ประธานที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพุธที่ 28 พค 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ฯ สุพรรณบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)