ประกาศสาหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 2 – 5 ที่ได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 1 ปี2557