11161 วันที่19 มิถุนายน 2557 คณะครูสอนคนหูหนวกกัมพูชา ประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ด้วยอนุสนธิจากการที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การ Krousar Thmey ในการพัฒนาบุคลากรจากโรงเรียนสอนคนหูหนวก ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้มีผศ.กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ กล่าวต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์ยุพิน สีแก่ เป็นล่ามภาษาไทย –เขมร (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)