11172 ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงกรอบและวิธีการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อาจารย์และนักวิจัย ยังสามารถรับชมเทปผ่าน SDIB ช่องที่ 4 จาก http://sdib.dusit.ac.th ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย นโยบายการสนับสนุนทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องการอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประเด็นการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)