11214 รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดยมีวาระเรื่อง การยุบเลิกกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รายงานการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมของนักศึกษา การผิดนัดชำระเงินหนี้เงินกู้ยืมของนักศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ภาพ/ข่าว: พศิน )