11216 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับนักวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.โสภณ เจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำศาลแรงงานกลาง และคุณฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และเลขานุการแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เป็นวิทยาการบรรยาย โดยงานจัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)