11218 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้ำ นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมย่อยที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำวิจัยขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์” ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)