ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 27(28)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองระยะแรกที่ออกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ…., (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ…. ฯลฯ ณ ห้องประชุม VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)