สาขาการออบแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนสายศิลป์ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จำนวน 5 ห้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนวและนักเรียนเป็นอย่างมาก กิจกรรมแนะแนวครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557