รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 3(62)/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ฯลฯ ณ ห้อง Conference Room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (ภาพ/ข่าว : สรรค์วเรศ)