นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยบุคลากรสวนดุสิตโพล และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ศึกษาดูงาน หนังสือพิมพ์ Vientiane Times, สำนักข่าวสารประเทศลาว Khaosan Pathet Lao (KPL) และมหาวิทยาลัย National University of Laos เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และวางแนวทางความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็น ณ แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว