นายนิคม   กฤษณรังคุณ  ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 12(13)/2557 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง โครงสร้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ตารางคณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ฯลฯ   ณ  ห้องประชุม Conference  3    สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    วันที่ 31 กรกฎาคม  2557  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )