รศ.ดร.สุขุม    เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ครั้งที่ 7/2557   มีวาระสำคัญดังนี้   โครงสร้างความร่วมมือ สำนักโพลในภูมิภาคอาเซียน มสด.  ผลการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  การศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล     ฯลฯ  โดยมี นายณัฐพล    แย้มฉิม    ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล  และ นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   เข้าประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ลำพอง 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่  31 กรกฎาคม   2557  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด