ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดย ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   บรรยาย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์  การขับรถอย่างปลอดภัย  และมารยาทในการขับรถ ณ ห้อง 202 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต