ดร.จักรพรรดิ วะทา  ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 8(25)/2557   มีวาระสำคัญดังนี้  (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 2557)  ณ  ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )