หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดการบรรยาย เรื่อง ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วย…หัวใจมุ่งมั่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ อมรสังข์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยากรและทีมงานจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 110 คน เข้ารับฟังการบรรยาย