คณะอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และตัวแทนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาดู งาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนร่วมกัน กับ School of Computing, College of Arts and Sciences, UUM อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ได้เปิดโลกทัศน์เพื่อเรียนรู้และทำความรู้จัก ประเทศเพื่อนบ้าน และประเมินตนเองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขันในเชิงวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ณ มหาวิทยาลัยอุตาระ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา