หน่วยบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยจุดประสงค์หลักของโครงการเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้าใจ รัก และสนุกสนานกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการทดลองให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญควบคุมดูแลของอย่างใกล้ชิด