คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเครือข่ายเยาวชนผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพ 9 ราชภัฏ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุนทร สุทองหล่อ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์วัฒนะ มากชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับเยาวชนผู้นำเครือข่าย นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสทำกิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพื่อทดลองเขียนโครงการสำหรับนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถ.สิรินธร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต