นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 54 ห้องเรียน A มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี นำโดย ดร.อารีย์ พรหมเล็ก และอาจารย์กรณิศ ทองสอาด ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู (Prof 102) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และสมาชิกในชุมชนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมย่อยที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ อาทิเช่น การบูรณะซ่อมแซมห้องเรียนและสนามกีฬา การปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 90 ตัว และยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนขึ้นอีกด้วย โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่นี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี และเสร็จสิ้นโครงการตามวัตถุประสงค์ ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557