เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป.ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการ รมป.2 โดยมีเลขานุการและผู้ประสานงานในโครงการรมป.2 เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเรื่อง การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2557 , การสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม , องค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการจัดการเรียนการสอน , การตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม Sharing Room สำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ