ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ขั้นตอนและระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)