ขอเชิญคณาจารย์ /นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)